Nokia N97mini

Nokia N97 mini (rm-555).

Scheme, Service manual: (81mb)
— N97mini RM555 schematics v1.0
— Nokia N97mini RM-555 Service Manual L1L2 v1.0
— N97 mini RM-555 SM L3&4

Firmware:
N97mini rm555 10.0.020 russian (87mb)
N97mini rm555 11.0.045 russian (87mb)
N97mini rm555 11.0.102 russian (90mb)

N97mini rm555 12.0.110 russian (v11) (90mb)
. rm555 EMEA 12.0.110 v4.0 N97mini (292mb)
rm555_EMEA_12.0.110_v4.0_N97mini

Comments are closed.