LG G….

LG — Firmware:

LG G1500 (G1500 07 v111 XXX XX (Sep 16 2005))
LG G1600 (G1600 P16 07 v223 XXX XX NOV 16 2005 AlchemyData, CodeData)
LG G1610 (G1610 P16 07 v110 XXX-XX AUG 24 2005 Alchemy Data, Code Data)
LG G1800 (BPLGUInfoCustomSrc, G1800P64-07-V111-XXX-XX-AUG-17-2005.mot)
LG G3000 (v100)
LG G3100 (G3100P40-07-V126-XXX-XX Sep 05 2005.mot)

LG GM 200 (GM200 AT 00 v10i CIS XXX AUG-13-2009+0, GM200 090313.dll)

Comments are closed.